top of page
Privacy Policy

Privacy- & Cookieverklaring 

Laatste aanpassing: 23 januari 2022

 

Deze “Privacy & Cookieverklaring” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Winsideout, met maatschappelijke zetel te Molenstraat 42, 2640 Mortsel en met K.B.O.-nummer 0778.635.034 (hierna: “Winsideout”).

Lees deze Privacy & Cookieverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door onze website toegankelijk via volgende link: www.winsideout.be  (hierna: “de Website”) te bezoeken of te gebruiken, door de aankoop van producten of het beroep doen op de diensten aangeboden door Winsideout en/of door ons te contacteren, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy & Cookieverklaring.

Winsideout stelt zich aan de hand van deze Privacy & Cookieverklaring in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1) Welke persoonsgegevens verwerken we?

Onder ‘gegevensverwerking’ wordt verstaan: elke mogelijke bewerking die op persoonsgegevens wordt uitgevoerd, zoals verzamelen, gebruiken, ordenen, bewaren, wijzigen, actualiseren, opvragen, raadplegen, verspreiden, archiveren, wissen, beheren, vernietigen of meedelen.

Indien je ons contacteert (b.v. per mail, telefoon, contactformulier,…) zullen wij de persoonsgegevens verwerken die je ons zelf overmaakt.

Elk traject dat je bij ons opstart, start met het invullen van een Intake Document waarbij wij volgende persoonsgegevens zullen opvragen: Naam, adres- en contactgegevens; geboortedatum; naam huisarts; lichaamslengte; gezondheidsklachten en medicatie; algemene lichaamsgesteldheid; algemene voedingsgewoontes; algemene leef-en werkgewoontes; karaktereigenschappen. Daarnaast kunnen wij voorgaande persoonsgegevens ook verwerken tijdens de duur van jouw traject in het kader van de opvolging ervan.

Indien je ons toegang geeft tot documenten uit uw digitale kluis op CoZo, verwerken wij ook de persoonsgegevens die je via deze weg wil delen met Winsideout.

Indien je producten aankoopt bij ons: je facturatiegegevens en leveringsadres (indien dit verschillend is).

De persoonsgegevens die we verwerken via cookies, kan je terugvinden in onze Cookie Policy opgenomen in artikel 8 .

2) Wat zijn de doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking? 

We verwerken uw persoonsgegevens om jouw vraag te  kunnen beantwoorden op basis van jouw toestemming.

Indien je bij ons een traject opstart of indien je ons toegang geeft tot de documenten uit uw digitale kluis bij CoZo, verwerken wij jouw persoonsgegevens op basis van jouw expliciete toestemming die we documenteren in een Akkoordverklaring en met als doel het op een (medisch) veilige en correcte manier opvolgen van jouw traject teneinde jou te ondersteunen om het resultaat te bereiken dat je hebt vooropgesteld.

We kunnen jouw persoonsgegevens verwerken om jou de producten te leveren die je hebt besteld op basis van de uitvoering van een overeenkomst tussen ons.

Daarnaast kunnen we jouw persoonsgegevens ook verwerken om een factuur op te maken op basis van de uitvoering van een overeenkomst tussen ons en om onze boekhouding te voeren op basis van onze wettelijke verplichting.

Tot slot zullen we jouw persoonsgegevens eveneens gebruiken voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming  of “opt-in” hebt gegeven. Je kan jouw toestemming op elk moment intrekken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

Je bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of producten onmogelijk is wanneer je de verwerking weigert.

3) Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Winsideout heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico. Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot, en enige andere ongeoorloofde verwerking van, de gegevens is tot een minimum beperkt.

Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Winsideout zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken en de betrokken partijen te informeren.

4) Het verkopen of doorgeven van gegevens aan derde partijen

Winsideout zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals omschreven in deze Privacyverklaring, of op basis van een wettelijke verplichting of in geval van uw voorafgaande en expliciete toestemming.

In bepaalde gevallen kan het wel voorkomen dat Winsideout jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Wij zullen in redelijkheid trachten jou op voorhand hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig zou zijn.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Winsideout, waarbij wij onze bedrijfsactiviteiten reorganiseren, overdragen, staken of indien wij failliet gaan, kan dit betekenen dat jouw persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen die de bedrijfsactiviteiten van Winsideout geheel of gedeeltelijk overnemen. Wij zullen in redelijkheid trachten u op voorhand op de hoogte te stellen van het feit dat wij jouw persoonsgegevens aan deze derden bekendmaken, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

5) Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie tussen u en ons.

Je gezondheidsgegevens zullen in elk geval gewist worden uiterlijk 2 jaar na uw laatste consultatie.

​6) Jouw rechten

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heb je ook een aantal rechten:

  a) Recht op toegang en inzage.

Je hebt recht op inzage tot de persoonsgegevens die Winsideout over jou heeft verzameld. Dit betekent dat je kan opvragen of wij persoonsgegevens over jou verzamelen, welke gegevens dat zijn, waarvoor Winsideout die verwerkt en waarom, maar ook met welke categorieën van derden Winsideout die eventueel deelt. Wil je jouw recht van toegang uitoefenen dan dien je bij de aanvraag een bewijs van identiteit te verschaffen zoals een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. Dit kan via een e-mail naar info@winsideout.be.

Winsideout heeft daarbij 30 dagen om jouw vraag te verwerken en te beantwoorden.

  b) Recht op verbetering, verwijdering en beperking.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die onvolledig, fout, verouderd of ongepast zijn, te laten verwijderen of aanpassen. Hiervoor kan je contact opnemen met ons. Vervolgens past Winsideout de informatie aan of verwijdert ze deze binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. Winsideout vraagt jou daarbij om ook zelf actief wijzigingen in jouw persoonsgegevens te melden zodat we jouw gegevens up-to-date kunnen houden.

  c) Recht op verzet tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing.

Je hebt het recht om, zonder opgave van reden, je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Daarvoor kan je contact opnemen met Winsideout per mail via info@winsideout.be.

  d) Recht van vrije gegevensoverdracht.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

  e) Recht van intrekking van de toestemming.

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je steeds over het recht om die toestemming in te trekken.

  f) Uitoefening van jouw toestemming.

Je kan jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@winsideout.be, per post naar Winsideout, Molenstraat 42, 2640 Mortsel mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart.

  g) Automatische beslissingen en profiling.

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profiling en je zal door ons niet aan geautomatiseerde gegevensverwerking worden onderworpen.

  h) Recht om klacht in te dienen:

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

7) Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van jouw persoonsgegevens, te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Winsideout aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

8) Cookieverklaring

  a) Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Winsideout en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

  b) Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

  c) Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies

Statistische cookies


Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen:

Google Analytics

  d) Jouw toestemming:

Je kan steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

2022-01-24 01_36_15-Design Your Balance _ Privacy Policy.png
2022-01-24 01_36_43-Design Your Balance _ Privacy Policy.png
bottom of page